Tư vấn Tài chính - Kế toán TRANG CHỦ » Dịch vụ » Tư vấn Tài chính - Kế toán
 
Kiểm toán và đảm bảo   Dịch vụ thẩm định giá
 
Dịch vụ tư vấn   Tư vấn Tài chính - Kế toán
   
Trung tâm đào tạo kế toán ATC   Dịch vụ báo cáo chống chuyển giá

Là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn quản trị tài chính Doanh nghiệp, ATC đã tư vấn cho Ban lãnh đạo nhiều doanh nghiệp các vấn đề về chiến lược, cơ cấu, quản lý và tài chính thông qua việc xác định các lựa chọn cùng với khuyến nghị thích hợp, cung cấp thêm các nguồn lực và giải pháp thực hiện.

Các dịch vụ tư vấn tài chính bao gồm:

 • Tái cơ cấutài chính doanh nghiệp;
 • Lập mô hình quản trị tài chínhphù hợp;
 • Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị tài chính và báo cáonội bộ;
 • Rà soát và thiết kế hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ;
 • Lập kế hoạch kinh doanh và ghi nhớ thông tin khác;
 • Xây dựng cơ cấu và phương án sử dụng vốn;
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo về rủi ro tài chính;
 • Phân tích và đánh giá rủi ro cho các giao dịchtài chính;


Dịch vụ kế toán

Đối với các đơn vị nhỏ hoặc chưa thiết lập được hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý hiện tại thì ATC cũng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Ghi chép và giữ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán;
 • Tư vấn xử lý các vướng mắc trong nghiệp vụ kế toán;
 • Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng;
 • Tư vấn xây dựng và chuyển giao hệ thống kế toánphù hợp với yêu cầu quản lý;
 • Tư vấn và cung cấp phần mềm kế toán phù hợp.

Views: 24693 Home Back Top