Liên hệ TRANG CHỦ » Liên hệ

Chúng tôi cung cấp sự đảm bảo cho chủ sở hữu, các nhà đầu tư, người cho vay và các đối tượng khác có lợi ích liên quan đến công tybằng các dịch vụ sau:

  • Kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên;
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tưhoàn thành;
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
  • Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính theo thời gian thỏa thuận
  • Kiểm toán xác nhận nguồn vốn;
  • Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán nội bộ;
  • Các dịch vụ kiểm toán đặc thù khác
Views: 23643 Home Back Top