Tài chính – Ngân hàng TRANG CHỦ » Thông tin ngành » Tài chính – Ngân hàng

Sửa đổi quy định về lệ phí môn bài: Giải pháp thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh

16h:58 (GMT+7) - Thứ ba, 10/03/2020

Cuối tháng 2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP (Nghị định 22) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Theo đánh giá bước đầu, việc ban hành Nghị định để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là bước thực hiện Nghị quyết 02 /NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, đã đặt ra mục tiêu cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh: Nâng xếp hạng chỉ số Khởi sự doanh nghiệp lên 20 – 25 bậc, năm 2019 tăng ít nhất 5 bậc. Thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài

So với quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22 sửa đổi, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài như: miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập; hợp tác xã nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa từ hộ kinh doanh.

Việc miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập là để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Nghị định quy định miễn lệ phí môn bài trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với: Tổ chức thành lập mới; Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; Trong năm đầu thành lập, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài.

Đối với hợp tác xã nông nghiệp, hoạt động của các hợp tác xã (đặc biệt là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Hiện Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chẳng hạn như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ưu đãi về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ,.... Tuy nhiên, hiện nay hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; để khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp, Nghị định quy định miễn lệ phí môn bài đối với: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

Còn các đối tượng như: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh là để khuyến khích, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và chuyển hoạt động của hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tại Nghị định đã quy định miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp nhỏ và vừa (chuyển từ hộ kinh doanh) thành lập, thời gian miễn lệ phí môn bài cùng với thời gian doanh nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Đây là điểm mới bởi trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định miễn lệ phí môn bài 3 năm kể từ năm thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh; tuy nhiên, chưa có quy miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trong thời gian này.

 

Thời gian khai, nộp lệ phí môn bài được giãn rộng

 

Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP thì: (i) Tổ chức, cá nhân mới ra hoạt động kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; (ii) Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế; (iii) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp,Nghị định 22 quy định thời gian khai, nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau. Đồng thời, bổ sung quy định hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế sẽ căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

Để sớm hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định ngày 24/02/2020 và quy định hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày 25/02/2020.

 

Kim Chung