Ebook’ ATC TRANG CHỦ » Hỗ trợ khách hàng » Ebook’ ATC

Ebook 1.7 - VACPA

14h:20 (GMT+7) - Thứ ba, 26/04/2016

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập VACPA 15/04/2005 - 15/04/2016

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.7

Do đặc thù công việc kiểm toán, các Kiểm toán viên - Hội viên VACPA phải thường xuyên đi công tác xa, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất, VACPA đã xây dựng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook)

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan đang có hiệu lực. Ebook 1.7 gồm 03 phần:

  • Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)

Phần này gồm các văn bản đang có hiệu lực trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

+ A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030

+ B. Kế toán

+ C. Kiểm toán

+ D. Thuế

+ E. Chứng khoán

+ F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

+ G. Kinh doanh bảo hiểm

+ H. Chi phí, tài chính

+ I. Các quy định khác

  • Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành

Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như :

+ Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa

+ Chương trình kiểm toán mẫu kèm theo tài liệu hướng dẫn áp dụng cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại

+ Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó

  • Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh do Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh. (Giới thiệu về ICAEW tại đây)

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này. VACPA cũng khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết, cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC và các tổ chức nghề nghiệp khác,...;

Về các cập nhật, bổ sung: Ebook 1.7 có nhiều bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tế, bao gồm:

-  Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật về chiến lược kế toán, kiểm toán; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm; Các văn bản hợp nhất về thuế; Các văn bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tiền gửi; Các văn bản liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan hành chính;...

- Cập nhật và phân loại các văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực, đặc biệt là các văn bản liên quan đến các đơn vị có lợi ích công chúng theo 03 loại: chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

- Phần văn bản về kế toán đã cập nhật chi tiết theo từng lĩnh vực đặc thù, bao gồm: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ mở, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm tiền gửi, công ty xổ số kiến thiết, cơ sở ngoài công lập, hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Chế độ kế toán thuộc lĩnh vực chứng khoán như công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán; Chế độ kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư; Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các lĩnh vực đặc thù như chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, chế độ kế toán bảo hiểm xã hội Việt Nam, chế độ kế toán dự trữ quốc gia, chế độ kế toán áp dụng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ, chế độ kế toán áp dụng cho quỹ vì người nghèo;...

- Các văn bản liên quan đến dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành sẽ được cập nhật và tách thành Ebook riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành. 

Lưu ý để tải Ebook 1.7 Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân đăng nhập ID tải về tại mục: Hội viên/ Thư viện điện tử tại đây của website www.vacpa.org.vn

VACPA