Ebook’ ATC TRANG CHỦ » Hỗ trợ khách hàng » Ebook’ ATC

VACPA phát hành Ebook 2.4 Kiểm toán XDCB

16h:9 (GMT+7) - Thứ năm, 12/03/2020

Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh - dịch vụ đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán. Vì vậy, VACPA đã xây dựng riêng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư và BCQTDAHT phải đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, hợp lývà phù hợp với các nội dung của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong từng thời kỳ.
 

Trên cơ sở Ebook 2.3 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết theo từng nhóm lĩnh vực, VACPA tiếp tục nâng cấp lên phiên bản Ebook 2.4 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán BCQTDAHT đến ngày 31/12/2019 nhằm bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới đáp ứng các yêu cầu thực tế. Các văn bản mới được in đậm và đánh dấu nền màu vàng trong Ebook, cụ thể một số văn bản quan trọng đã được cập nhật như sau:

- Về quy hoạch, xây dựng và các văn bản hướng dẫn: Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 56/2019/NĐ-CP hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng.

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Thông tư số 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư số 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư; Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2018 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành,…

- Về đấu thầu, đấu giá: Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; Thông tư số 86/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý; Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu ,… 

- Về đầu tư, đầu tư công: Luật Đầu tư công 2019; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ; Thông tư số  19/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải,…

- Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao và Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước của Chính phủ.  Thông tư số 26/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Thông tư số 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần,… 

- Về Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn: Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Thông tư số  07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,…

- Về thẩm định giá: Thông tư số 25/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số  323/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá và Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước .

- Và nhiều văn bản quan trọng khác như: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số  30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; Thông tư 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần. Thông tư số 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp; Thông tư số 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;  Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi,…    

Ebook 2.4 bao gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật:

Phần này gồm danh sách các website của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước và các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 23 loại:

 • A. Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn;
 • B. Luật Đấu thầu, luật đấu giá và các văn bản hướng dẫn;
 • C. Luật Quy hoạch đô thị;
 • D. Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn;
 • E. Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn;
 • F. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn;
 • G. Luật Giá, Pháp lệnh về Giá, thẩm định giá;
 • H. Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn;
 • I. Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn;
 • J. Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn;
 • K. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn;
 • L. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn;
 • M. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn;
 • N. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn;
 • O. Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn;
 • P. Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn;
 • Q. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
 • R. Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn;
 • S. Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn;
 • T. Pháp lệnh Ngoại hối, chính sách tài chính;
 • U. Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn;
 • V. Các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn;
 • X. Các luật và văn bản khác.

Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành:

Phần này gồm: Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (ban hành năm 2016).

Ebook 2.4 đã cố gắng cập nhật có hệ thống văn bản do Nhà nước ban hành liên quan đến toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng cơ bản kể từ khi lập dự toán cho đến khi quyết toán dự án được phê duyệt. Riêng đối với các văn bản có tính chuyên ngành (như an ninh, quốc phòng...), các đơn giá địa phương theo từng thời kỳ, các thông báo giá, các định mức riêng thì kiểm toán viên tự thu thập (từ Chủ đầu tư hoặc Sở Xây dựng, Sở Tài chính) trong quá trình thực hiện kiểm toán (để nhanh chóng, hội viên có thể sử dụng đường dẫn liên kết được cung cấp tại phần đầu danh mục các văn bản trong Ebook 2.4 này).

Các văn bản này được khai thác từ cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế...

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Ebook 2.4 kiểm toán xây dựng cơ bản” xin vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam theo địa chỉ:

Phòng 304- Tòa nhà dự án, Bộ Tài chính; Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội;

Điện thoại: 0243 9 724 334;

Fax: 0243 9 724 354;

Email: banhoivien@vacpa.org.vn;

Website: www.vacpa.org.vn

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn!

 

File đính kèm:
File tải về chỉ dành cho hội viên cá nhân và Hội viên tổ chức!
Huong dan su dung EBOOK.pdf
Trích nguồn: VACPA

Tin tức khác: